Get Adobe Flash player

Rezervna Kultura


Rezervna kultura jedinstvena je muzička hronika koja govori o novoj kantautorskoj gerili na prostoru nekadašnje jugoslovenske države. Žanrovski, reč je o uzbudljivom amalgamu nefikcionalne proze,
dokumentarnog štiva, epistolarne književnosti i muzičke esejistike, a kolažna građa montirana je u duhu filmske umetnosti.
Knjiga nije samo dragoceni osvrt na celu jednu alternativnu muzičku scenu o kojoj se u javnosti nedovoljno zna. Ovo je pre svega
priča o velikom prijateljstvu koje nije marilo za politička jednoumlja, priča o potrazi za slobodom, priča o ljubavi i najposle – dirljiva
posveta izgubljenom drugu.

Rezervna kultura je knjiga koja će se u savremenoj rokenrol literaturi, sve više prisutnoj u regionalnoj književnosti, suvereno smestiti među same vrhove.

Knjigu u elektronskom formatu možete preuzeti klikom na link ispod:


REZERVNA KULTURA - Miloš ZubacREZERVNA KULTURA
Miloš Zubac

Urednik izdanja:
Nataša Pajović

Priprema:
Igor Ninkov

Izdavač:

Kreativni centar Vigvam
Novi Sad 2015.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
821.163.41-94
ЗУБАЦ, Милош
Rezervna kultura [Elektronski izvor] / Miloš Zubac. - Novi Sad

ISBN 978-86-80316-00-0
COBISS.SR-ID 296651527